slide3 slide4-960x400 slide4 slide5 slide6

GARANCIJA

za kontrolu kvaliteta proizvoda

TRADICIJA

duga 60 godina

KVALITET

primena SRPS, EN, ISO, DIN i ASTM standarda

STRUČNOST

visoko edukovan tim

NAŠE USLUGE

Laboratorija CIS Institut d.o.o. Beograd pruža usluge visokog nivoa za poslove ispitivanja i kontrolisanja:

 • Tekstila (vlakana, pređe, konca, tkanina, pletenina, netkanog tekstila, konfecionarskih proizvoda, geotekstila itd.)
 • Kože, krzna i obuće
 • Gume i plasničnih masa.
 • Lična zaštitna sredstva.

Laboratorija CIS Institut d.o.o. Beograd takođe, pruža i usluge ispitivanja iz oblasti bezbednosti, zdravstvene ispravnosti određenih vrsta i grupa predmeta opšte upotrebe kao i tekstilnog otpada u skladu sa aktuelnim zakonima i pravilnicima:

 • ispitivanje hemijske bezbednosti tekstilnih proizvoda
  • ispitivanje sredstva za zaštitu od insekata
  • određivanje azo boja
  • migracija nikla
 • ispitivanje bezbednosti dečijih igračaka
  • migracija teških metala
  • određivanje toksicnih jedinjenja (aromatičnih amina,..)
  • određivanja sadržaja nedozvoljenih boja u dečijim igračkama "COLOURANTS"
 • ispitivanje i klasifikacija tekstilnog otpada

Sve metode se određuju tehnikama tečne hromatografije visokih performansi (HPLC) sa DAD detektorom, gasnom hromatografijom sa masenim detektorom (MSD) sa mogućnošću HEADSPACE injekovanja, atomske apsorpcione spektroskopije (AAC) sa plamenom, grafitnom i tehnikom hladnih para.

U svom radu koristimo savremenu digitalnu opremu i metode ispitivanja, čime se garantuje visoka preciznost, kvalitet i brzina.

OPŠTI USLOVI ISPITIVANJA / KONTROLISANJA U CIS INSTITUTU DOO, Beograd

   
   
CIS Institut logo